Privacy policy

Privacyverklaring 

Thuismakelaars, gevestigd aan de Westhavendijk 13, 4461 AD Goes, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 Contactgegevens: 

www.thuismakelaars.nl  

Adres: 

Westhavendijk 13, 4461 AD Goes  

Tel. nr: 0113-852336 

 

Elmar de Kok is de Functionaris Gegevensbescherming van Thuismakelaars Hij is te bereiken via elmar@thuismakelaars.nl 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken: 

Thuismakelaars verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

– Voor- en achternaam 

– Geslacht 

– Geboortedatum 

– Geboorteplaats 

– Adresgegevens 

– Telefoonnummer 

– E-mailadres 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: 

Thuismakelaars verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: 

– burgerservicenummer (BSN) 

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: 

Thuismakelaars verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

– verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.  

 Geautomatiseerde besluitvorming: 

Thuismakelaars neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Thuismakelaars) tussen zit. Thuismakelaars gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: 

  • Office 365 (gebruikt voor email / koopaktes maken) 
  • Nederlandse Notaris Kluis(alle officiële stukken zoals koopakte’s / ID-bewijzen) 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: 

Thuismakelaars bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

Naam / telefoonnummer en emailadres  > Bewaartermijn 3 maanden na passeren woning bij notaris > nagekomen vragen en klachten  

Koopakte met daarin naam / adres / BSN nummer en ID nummer > bewaartermijn 7 jaar > reden: verplicht voor de belastingdienst > opgeslagen in digitale kluis 

Alle papieren documenten worden vernietigd zodra de woning is gepasseerd bij de notaris. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden: 

Thuismakelaars verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Thuismakelaars blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: 

Thuismakelaars gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Thuismakelaars en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@thuismakelaars.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Thuismakelaars wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: 

Thuismakelaars neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@thuismakelaars.nl. Thuismakelaars heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:  

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall 
  • Digitale kluis (Nederlandse Notaris Kluis) hierin worden alle persoongegevens gedeeld en dus niet via de email!